Ochrana osobných údajov


Dobrý deň,

od 25. mája 2018 platí nová legislatíva o ochrane osobných údajov. Nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Preto našim zákazníkom a našim potenciálnym zákazníkom posielame túto informáciu, aby sme Vás v zmysle nových predpisov informovali o spôsobe, akým naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje.

Správca údajov

Správcom Vašich osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovávania Vašich osobných údajov, je spoločnosť FAIO smart home s. r. o., Severná 19, 97401, Banská Bystrica. Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na uzatvorenie dohody a na následnú realizáciu služieb.

Získanie informácií o spracovávaní osobných údajov

záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, kontaktujte Inšpektora ochrany osobných údajov, alebo zaslaním elektronickej správy na emailovú adresu: info@faio-smarthome.sk alebo písomnej správy na adresu našej spoločnosti.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR), v tom na:

 • registráciu Užívateľov v systéme objednávok, ako aj na poskytnutie obsluhy Užívateľom, v tom na predstavenie ponuky výrobkov a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR);
 • posudzovanie sťažností a reklamácií (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • vymáhanie požiadaviek a nárokov v súvislosti s uzatvorenou poistnou dohodou (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávneného a opodstatneného práva na vymáhanie pohľadávok;
 • archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej a opodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávaných činností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové a zúčtovacie účely.

Okrem toho, Vaše údaje môžeme spracovávať na marketingové účely, tzn. na reklamovanie vlastných výrobkov a služieb. Údaje využívané bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov spracovávame (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno g GDPR) na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu vykonávať marketingové prieskumy. Keď na tieto účely používame elektronické komunikačné prostriedky, tzn. e-mail, telefón, vzhľadom na iné platné predpisy, údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR).

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

 • subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;
 • bankám - na účely vrátenia neoprávnených platieb;
 • štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);
 • subjektom, ktoré zabezpečujú naše teleinformačné systémy (dodávatelia hostingu, IT služieb);
 • subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Trvanie uchovávania Vašich údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania dohody (poskytovania služieb), ako aj po jej skončení:

 • Údaje, ktoré obsahujú dohody - kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s dohodou (maximálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti dohody);
 • Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr ap.;
 • Dokumenty týkajúce sa ručenia a reklamácií sú uchovávané 1 rok po uplynutí termínu ručenia, záruky, alebo zúčtovania reklamácie;
 • Údaje na marketingové účely:
 • v prípade spracovávania údajov na základe súhlasu - kým nebude daný súhlas zrušený;
 • v prípade spracovávania údajov na základe oprávneného a opodstatneného záujmu FAIO smart home s. r. o. - kým nebude podaná námietka;
 • Údaje zbierané prostredníctvom kontaktného formulára - kým neplynie premlčacia lehota na vymáhanie prípadných nárokov a požiadaviek (maximálne 3 roky).

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Spracovávanie údajov automatizovaným spôsobom (profilovanie)

Vaše osobné údaje budú spracovávané automatizovaným spôsobom (vrátane profilovania), avšak nebude to mať voči vám žiadne právne následky ani podobným spôsobom nebude podstatne vplývať na Vašu situáciu.

Profilovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou FAIO smart home s. r. o. je založené na spracovávaní Vašich údajov (aj automatizovaným spôsobom) ich využívaním na hodnotenie niektorých informácií, predovšetkým na analyzovanie a predpovedanie osobných preferencií alebo záujmov.