Fotovoltika pre podnikateľov

Lokálny zdroj

Príležitosť zníženia nákladov na prevádzku podnikateľských objektov až po dobu 25 rokov

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá začala platiť od januára roku 2019, zavádza nový pojem Lokálny zdroj. Ide o zariadenie na výrobu elektriny, ktoré má slúžiť na pokrytie vlastnej spotreby v odbernom mieste. Ako príklad by som uviedol nákupné centrum, ktoré si na strechu svojej budovy nainštaluje fotovoltické panely a s ich pomocou si bude vyrábať elektrinu, ktorú aj spotrebuje. Lokálny zdroj musí vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú voda, vietor, slnko, biomasa, bioplyn, geotermálna energia a podobne.

Zákon o Lokálnom zdroji ide v súlade s najnovšími európskymi trendmi, ako je decentralizovaná energetika. Dôraz sa kladie na prosumera - výrobcu a spotrebiteľa v jednej osobe, ktorý si elektrinu sám vyrába aj spotrebúva. Hlavným iniciátorom myšlienky lokálneho zdroja bola Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, ktorá ho veľmi intenzívne presadzovala niekoľko rokov.

Zákon obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na max 500 kW. Keďže ide o zdroj určený predovšetkým na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu, zákonodarca zároveň stanovil ďalšie obmedzenie. Inštalovaný výkon lokálneho zdroja nesmie byť väčší ako maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta. Cieľom obmedzenia je, aby výrobca nevyrábal viac výkonu, ako je schopný sám spotrebovať. Čo ak predsa len v určitom okamihu vyrobí viac elektriny, ako sám spotrebuje? Dodávanie nadbytočnej elektriny do distribučnej sústavy zákon toleruje v rozsahu najviac desať percent inštalovaného výkonu, a to iba počas dvoch za sebou nasledujúcich štvrťhodín. Prekročenie tohto limitu znamená neoprávnenú dodávku elektriny do sústavy a distribučná spoločnosť bude môcť výrobcu odpojiť. Lokálny zdroj preto treba navrhnúť tak, aby k "posielaniu" prebytkov elektriny do sústavy dochádzalo len v minimálnom rozsahu.

Počíta zákon s nejakou formou podpory pre lokálny zdroj? Lokálny zdroj nebude nijako dotovaný, nebude mať nárok na doplatok, príplatok, ani na výkup elektriny za špeciálnu cenu. S nejakými benefitmi zákon predsa len počíta. Lokálny zdroj má právo na bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. V rámci pripájania má výrobca právo na bezplatnú výmenu elektromeru za taký, ktorý je schopný zaznamenať aj odovzdané aj odobrané množstvo elektriny.

Bude záujem vyrábať si vlastnú elektrinu? Z čisto praktického hľadiska môže priniesť nižší účet za elektrinu. Trhová cena elektriny sa dnes pohybuje na úrovni približne 60 eur za MWh a predpokladám, že bude naďalej rásť. Navyše, výrobca elektriny v lokálnom zdroji je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (takzvaná TPS) na všetku vyrobenú elektrinu, ktorú sám spotrebuje. Tarifa dnes predstavuje približne 27 eur za MWh. Toto sú pomerne značné úspory. Treba zobrať do úvahy aj to, že ceny niektorých technológií za posledné roky niekoľkonásobne klesli. Postaviť si vlastnú elektráreň bez štátnej podpory preto vôbec nemusí byť zlý nápad. Lokálny zdroj je skvelý nápad napríklad pre výrobné haly, rôzne logistické centrá, nákupné strediská a administratívne budovy.

Čo potrebuje potenciálny záujemca vedieť o prevádzke? Výroba elektriny v lokálnom zdroji nespadá do režimu podnikania v energetike. To znamená, že na ňu nie je potrebné získať osobitné povolenie. Výrobca tak bude mať o niečo jednoduchší život a nebudú ho trápiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zložitej energetickej regulácie. Administratívny postup pre inštaláciu je pomerne jednoduchý. Záujemca musí v prvom rade získať súhlasné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Ten je povinný stanovisko vydať do 15 dní od doručenia žiadosti. Stanovisko platí šesť mesiacov. Počas tohto obdobia je potrebné zariadenie vybudovať a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámiť uvedenie lokálneho zdroja do prevádzky. Tiež je potrebné uzavrieť zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy.

Prečo sme doteraz nemali v legislatíve aj v praxi lokálny zdroj? Je to kombinácia viacerých vecí. Naša energetika je ešte stále poznačená prehnaným regulačným apetítom. Túžba po centrálnom riadení a čoraz väčšej regulácii je dedičstvo minulosti, ktoré sa z energetiky nevytratilo. To obnoviteľným zdrojom a inováciám vôbec neprospieva. Lokálny zdroj tu už mohol byť niekoľko rokov. Nahrávajú tomu nízke ceny technológií, ktoré umožňujú vybudovanie zdroja aj bez štátnej podpory. Od roku 2013 však u nás platí "stop stav" a do distribučnej sústavy sa nepripájajú žiadne nové zdroje nad 10 kW. Lokálny zdroj by to mohol prelomiť. Je tu však jedno ale. Ministerstvo hospodárstva. Podľa zákona bude na svojej internetovej stránke každý rok zverejňovať inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, ktoré je možné do sústavy pripojiť. Na rok 2019 by táto informácia mala byť zverejnená do 28. 2. 2019. Ak teda ministerstvo povie, že nič, tak nič. Otázne je, ako sa proti tomu bude možné brániť. Novela to vôbec nerieši. Veľa bude závisieť aj od toho, ako sa k lokálnemu zdroju postavia distribučné spoločnosti. Tie totiž budú vydávať stanovisko k rezervovanej kapacite. A bez ich kladného stanoviska sa lokálny zdroj nebude dať postaviť. Ani v tomto prípade však novela nerieši, ako sa proti negatívnemu stanovisku bude možné brániť.

Čo si sľubuje verejnosť a čo štát od lokálnych zdrojov? Je dôležité, že výroba elektriny sa otvára širokému okruhu osôb. Okrem domácností, ktoré sú podporované v rámci projektu Zelená domácnostiam, si tak budú môcť elektrinu na vlastnú spotrebu vyrábať aj podnikatelia, a to v režime mimo zložitej energetickej regulácie. Zavedenie lokálneho zdroja môže verejnosti priniesť úsporu vo výdavkoch za elektrinu a viac zelenej energie. Štátu lokálny zdroj pomôže pri plnení záväzkov voči Európskej únii, najmä čo sa týka podielu vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. A nebude ho to v podstate nič stáť.

Ovplyvní to fungovanie energetiky na Slovensku...? Lokálny zdroj môže oživiť obnoviteľné zdroje energie a zvýšiť celkový podiel zelenej energie na Slovensku.Je dôležité, že sa po dlhých rokoch konečne prelomí Stop stav. A hlavne, lokálny zdroj pomôže ľuďom. Vytvorí priestor na nové možnosti v energetike a nápady v podnikaní. Lokálny zdroj roztápa ľady centralizovanej energetiky. Je značkou otvorenosti, menšieho vplyvu štátu a väčšej slobody.

Aký je najväčší nedostatok novely zákona v oblasti fungovania lokálnych zdrojov? Zákon výrobcom bráni v tom, aby obchodovali s prebytočnou elektrinou a predávali ju iným osobám. Zákon tu stanovuje maximálny strop 10 percent inštalovaného výkonu a vyžaduje osobitné povolenie na podnikanie v energetike. V praxi tak výrobca elektriny, ktorý si nainštaluje fotovoltickú elektráreň s maximálnym možným výkonom, bude môcť predávať iba 55 MWh elektriny ročne. Pri takom malom množstve sa to veľmi neoplatí. Oveľa lepšie by bolo, keby výrobca mohol s vyrobenou elektrinou voľne obchodovať a predávať ju iným subjektom bez podobných obmedzení a špeciálnych povolení. Takto je nastavený aj zimný energetický balíček Európskej komisie. Ten vyžaduje, aby výrobcovia mali možnosť ďalej predávať až 500 MWh elektriny ročne bez osobitného povolenia na podnikanie v energetike. Ale všetko postupne. Prvý krok je najdôležitejší.